Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemise põhimõtted


Tööjõuvahendus OÜ on võtnud endale eesmärgiks olla oma klientide isikuandmete töötlemisel ja kaitsmisel usaldusväärseks partneriks, lähtudes seadusest ja kliendi õigustest. Isikuandmete töötlemise põhimõtetes kirjeldatakse kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, edastamist, avaldamist ja talletamist.

1. Mõisted
1.1. Vastutav töötleja. Füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
1.2. Volitatud töötleja. Füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid Tööjõuvahendus OÜ nimel (ajavõtuteenuse pakkuja, andmesüsteemide haldajad ja arendajad).
1.3. Isikuandmed. Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.4. Isikuandmete töötlemine. Igasugune isikuandmetega tehtav toiming (isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine ja hävitamine).
1.5. Klient. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Tööjõuvahendus OÜ teenuseid.
1.6. Teenused. Tööjõuvahendus OÜ pakutavad teenused ja nendega seotud tegevused.
1.7. Veebileht. www.tööjõuvahendus.ee on Tööjõuvahendus OÜ veebileht.

2. Üldsätted
2.1. Isikuandmete vastutav töötleja on Tööjõuvahendus OÜ, registrikood 16150799 , aadress Vabaduse puiestee 174b, 10917, Harjumaa, Tallinn, tel +372 5836 3188, e-post personal@tjv.ee
2.2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on mõeldud klientide turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.
2.3. Isikuandmete töötlemisel lähtub Tööjõuvahendus OÜ seadusest ja andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik klientide kvaliteetseks ja parimaks teenindamiseks Tööjõuvahendus OÜ pakutavatel teenustel.
2.4. Avaldades soovi kliendiks saada, annab klient sellega nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks põhimõtetes sätestatud tingimustel.
2.5. Tööjõuvahendus OÜ võib isikuandmete töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid (nt ajavõtuteenuse pakkuja). Sellistel juhtudel vastutab Tööjõuvahendus OÜ, et andmetöötlejaid töötlevad isikuandmeid Tööjõuvahendus OÜ juhiste järgi ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.

3. Mis eesmärgil ja milliseid isikuandmeid töödeldakse
3.1. Tööjõuvahendus OÜ töötleb isikuandmeid, mis on kliendi kohta teatavaks saanud Tööjõuvahendus OÜ teenuseid kasutades või isiku registreerimisel Tööjõuvahendus OÜ kliendiks.
3.2. Tööjõuvahendus OÜ töödeldavad isikuandmed on kliendi teave teenuste tarbimise ja teenuste osutamisega seotud tegevuste kohta.
Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

täita klientide ees võetud kohustusi teenuste osutamise osas;
teavitada kliente olulisest infost teenuse osutamise kohta;
täita EV õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

4. Isikuandmete kasutamine
4.1. Kogutud isikuandmete abil teavitame klienti e-posti vahendusel uudistest ja kampaaniatest, kui klient on andnud selleks oma nõusoleku.
4.2. Kliendil on igal ajal õigus keelduda nimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest, teatades sellest Tööjõuvahendus OÜ e-posti aadressil info@tjv.ee või otse uudiskirjal, vajutades „Listist lahkumine“.

5. Turvalisus ja andmete ligipääs
5.1. Isikuandmeid säilitatakse Tööjõuvahendus OÜ andmebaasides ja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil.
5.2. Tööjõuvahendus OÜ rakendab asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
5.3. Juurdepääs isikuandmetele on Tööjõuvahendus OÜ töötajatel, kes on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ja nende konfidentsiaalsena hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise korral.
5.4. Tööjõuvahendus OÜ töötajatel on õigus töödelda kliendi isikuandmeid ainult tööülesannete täitmiseks.
5.5. Kliendi isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses Tööjõuvahendus OÜ teenuse osutamisega (lepingulised koostööpartnerid nagu nt ajavõtuteenuse pakkuja), kui kohustus tuleneb seadusest või kui selleks annab loa isik, kellele andmed kuuluvad.

6. Isikuandmetega tutvumine, parandamine ja varjamine
6.1. Juhul, kui klient leiab, et tema isikuandmete töötlemine ei ole õigusaktide või isikuandmete kaitse põhimõtete järgi lubatud, on tal õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu lõpetamist.
6.2. Tööjõuvahendus OÜ töötleb isikuandmeid nii kaua, kuni isikuandmete töötlemise eesmärgid on saavutatud või õigusaktidest tulenevad kohustused on täidetud.

7. Vaidluste lahendamine
7.1. Kliendil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Tööjõuvahendus OÜ poole e-posti teel info@tjv.ee
7.2. Kliendil on õigus pöörduda kaebusega Tööjõuvahendus OÜ poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

8. Muud tingimused
Tööjõuvahendus OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Isikuandmete töötlemise põhimõtteid, andes sellest teada oma veebilehel www.tööjõuvahendus.ee. Eeldame, et kui asute kasutama veebilehte www.tööjõuvahendus.ee, olete Isikuandmete töötlemise põhimõtetega tutvunud ja nõustunud.